Pyn Elite Fund gia tăng tỷ trọng VEAM, phòng ngừa cặp tỷ giá EUR/VND

Cổ phiếu VEA cũng được Pyn Eltie Fund tăng tỷ trọng đáng kể và hiện chiếm 3,93% danh mục quỹ. Ngoài Pyn Elite Fund, VEA cũng nằm trong top danh mục đầu tư của một...

Pyn Elite Fund gia tăng tỷ trọng VEAM, phòng ngừa cặp tỷ giá EUR/VND
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !