PVN gửi khoảng 1/4 tài sản vào ngân hàng

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa công bố báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Deloitte năm 2017.

Theo đó, tổng tài sản của PVN đến hết ngày 31/12/2017 ở mức 784.604 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8% so với đầu năm.

Trong số này, tiền gửi ngân hàng chiếm khoảng 1/4 tổng tài sản của PVN.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2017, PVN có tới 173.631 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 23.037 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng là 49.364 tỷ đồng; 101.230 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm.

PVN gui khoang 1/4 tai san vao ngan hang
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Báo cáo cũng cho biết, năm 2017, PVN đạt 271.401 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 15% so với năm 2016.

Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVN còn 50.020 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2016.

Cùng với đó, so với năm 2016, một số chi phí của tập đoàn cũng giảm, chẳng hạn chi phí tài chính giảm 21%, còn 5.761 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3%, còn 9.475 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của tập đoàn là 342.621 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 56%.

Tính đến ngày 31/12/2017, nợ xấu của PVN nằm tải rác tại công ty mẹ và các công ty con. Đáng kể nhất là khoản nợ 2.399 tỷ đồng của Công ty mẹ -PVN; 1.190 tỷ đồng của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và 995 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất.

Nợ xấu nêu trên chủ yếu là các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày; các khoản phải thu, phải thu ủy thác đầu tư...

Đáng chú ý, liên quan đến quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam — SBIC), hãng kiểm toán Deloitte cho biết PVN đang tạm ghi nhận giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án được bàn giao từ SBIC với số tiền là 695.348 triệu đồng, đồng thời ghi nhận phải trả SBIC với số tiền tương ứng trên tài khoản phải trả khác.

Đến ngày 31/12/2017, PVN chưa đối trừ hết số tiền đã thanh toán cho SBIC liên quan đến việc bàn giao các dự án trên là 720.297 triệu đồng.

Cũng đến thời điểm trên, số tiền PVN phải thu về cho vay là 42.355 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm: Khoản PVN cho Công ty Liên doanh Rusvietpetro (thành lập tại Nga) vay.

Tại ngày 31/12/2017, khoản cho Rusvietpetro vay này có giá trị là 137 triệu USD (ngày 31/12/2016: 240 triệu USD), không có tài sản bảo đảm, có thời hạn trả nợ gốc là 5 năm, trong đó 1,5 năm ân hạn, lãi suất 5%/năm áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến khi hoàn trả các khoản nợ gốc (nếu không có thỏa thuận nào khác giữa các bên). Thời hạn trả nợ gốc cuối cùng theo các thỏa thuận bổ sung của hai bên là cuối quý III/2019.

Khoản PVN cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn vay. Tại ngày 31/12/2017, khoản cho Nghi Sơn vay này có giá trị là 333,8 triệu USD (ngày 31/12/2016: 195,8 triệu USD). Lãi suất của khoản cho vay được tính bằng lãi suất LIBOR 1 tháng tại từng thời điểm cộng với 6%/năm. Khoản cho vay không có tài sản bảo đảm.

Các khoản phải thu về cho vay khác chủ yếu phản ánh các khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank - Công ty con của PVN) cho các tổ chức, cá nhân trong nước vay.

Minh Thái

PVN nợ phải trả tiền gửi ngân hàng doanh thu lợi nhuận báo cáo tài chính
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...