Đáp án bài toán chuyển động ngược chiều trong đề APMOPS

Rất nhiều bạn tìm ra đáp số đúng 1300 (tức 13h00), nhưng vẫn có bạn viết sai so với yêu cầu đề bài.

Topic 29: Opposite-direction Motion Problems

Problem: Alan and Betty started running towards each other at the same instant, from cities A and B respectively. It is known that the ratio of Alan’s speed to Betty’s is 3:2. Given that station C is between the two cities, Alan and Betty reached C at 0900h and 1900h respectively. At what time did Alan and Betty meet? (Write your answer using the 4-digit format. For example, if your answer is 14:35, please write 1435).

Dịch đề: Alan and Betty cùng lúc bắt đầu chạy về phía nhau từ thành phố A và B tương ứng. Tỉ lệ vận tốc của Alan và Betty là 3:2. Ga C nằm giữa hai thành phố, Alan và Betty đến C lần lượt vào lúc 0900h và 1900h. Hỏi Alan và Betty gặp nhau lúc mấy giờ? (Viết đáp án của bạn dưới dạng 4 chữ số, ví dụ, nếu đáp án của bạn là 14:35, hãy viết 1435).

Ảnh: Executivestyle

Ảnh: Executivestyle

Lời giải:

Khi Alan đến C lúc 0900h thì Betty cần phải mất thêm 10h để đến C lúc 1900h. Do tỷ lệ vận tốc của Alan và Betty là 3:2 nên tỷ lệ thời gian của Alan và Betty là 2:3.

Thời gian Alan chạy từ C đến khi gặp Betty là: 10h × 2/5 = 4h

Thời điểm Alan và Betty gặp nhau là: 0900h + 0400h = 1300h

Đáp số: 1300.

Solution

After Alan reached C at 0900 h, it took Betty 10 more hours to reach C at 1900 h. Since the ratio of Alan’s speed to Betty’s is 3:2, the ratio of Alan’s travel time to Betty’s is 2:3.

The time it took Alan to run from C to his meeting point with Betty is: 10h × 2/5 = 4h.

Thus, Alan and Betty met each other at: 0900h + 0400h = 1300h.

The answer is 1300.

Trần Phương - Minh Phương

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !