Giải pháp để cắt giảm điều kiện kinh doanh đi vào thực chất

Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh không chỉ phải đạt về lượng mà còn về chất, đi vào giải quyết thực chất những khó khăn đang ràng buộc, hạn chế...

Giới chuyên gia cũng nhận định, việc Chính phủ đặt ra một yêu cầu rất định lượng về cắt giảm điều kiện Kinh doanh còn 50% trong thời hạn hơn 3 tháng nữa là hết sức cần thiết vì nó sẽ đặt ra một sức ép rõ ràng, cụ thể cho các bộ ngành.

Trên thực tế, yêu cầu việc cắt giảm điều kiện Kinh doanh phải đi vào thực chất đã nhiều lần được Chính phủ khẳng định. Việc cắt bỏ phải thực chất, quy định về điều kiện kinh doanh phải rõ ràng, tránh tình trạng có thể hiểu và thực thi theo nhiều cách mà phần đúng luôn thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trước ngày 15/8/2018 phải khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định sửa đổi các điều kiện kinh doanh để trình Chính phủ, đảm bảo đúng tiến độ ban đầu đã đề ra.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !