Hà Nội: Triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng Đề án phí, lệ phí năm 2019

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 138/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng...

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin thành phố tập trung tuyên truyền rộng rãi về nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định của UBND thành phố về phí, lệ phí... để mọi người dân đều biết và kiểm tra, giám sát.

ha noi trien khai mot so nhiem vu quan ly va xay dung de an phi le phi nam 2019
Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã xác định chính xác các cơ quan, đơn vị, tổ chức được thu phí, lệ phí theo phân cấp để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định, theo thẩm quyền. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra các đơn vị thu phí, lệ phí đảm bảo theo đúng quy định về niêm yết mức thu phí, lệ phí, về sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí, về việc thực hiện mức thu phí, lệ phí, về quản lý tiền phí, lệ phí thu được...

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát, đối chiếu các quy định về phí, lệ phí của các cơ quan trung ương với tình hình thực tế tại địa phương, trường hợp bất hợp lý hoặc có vướng mắc, báo cáo và đề xuất hướng xử lý kịp thời về bộ phận thường trực triển khai Luật phí và Lệ phí thành phố để tổng hợp trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ quy định, nếu như các văn bản làm căn cứ ban hành nghị quyết thu phí, lệ phí đã hết hiệu lực thi hành, có thay đổi, phải căn cứ văn bản quy phạm mới ban hành có hiệu lực để đề xuất với UBND thành phố hướng xử lý đúng thẩm quyền và đúng chính sách. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của các văn bản của cơ quan cấp trên hoặc phù hợp với thực tế thì xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung đúng chính sách.

Trường hợp có vướng mắc phải báo cáo và đề xuất hướng xử lý kịp thời, đảm bảo xây dựng đủ các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Báo cáo rà soát gửi về bộ phận thường trực triển khai Luật phí và Lệ phí trước ngày 28-2-2019.

UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ trì phối hợp với các thành viên bộ phận thường trực và các sở, ngành liên quan đôn đốc, tổng hợp, hoàn thiện các thủ tục báo cáo UBND trình HĐND thành phố theo quy định.

Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng Đề án phí, lệ phí năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan thực hiện rà soát toàn bộ các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đã được xếp hạng trên đia bàn thành phố để phân loại, tham mưu xây dựng Đề án thu phí đối với một số di tích phù hợp theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung quy định thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo xin ý kiên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc tham mưu văn bản của UBND thành phố xin ý kiến hướng dẫn của các bộ nêu trên, báo cáo trước ngày 30-1-2019.

Sở Tư pháp tổng hợp kết quả báo cáo vướng mắc về lệ phí hộ tịch với các cơ quan cấp trên, báo cáo UBND thành phố. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HĐND thành phố thì xây dựng Đề án theo đúng quy định.

Để kịp thời trình HĐND thành phố quy định về phí, lệ phí, yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, xây dựng Đề án (nếu có), gửi bộ phận thường trực triển khai Luật Phí và Lệ phí trước ngày 15-3-2019. Bộ phận thường trực triển khai Luật Phí và Lệ phí có trách nhiệm hướng dẫn thẩm định để các đơn vị hoàn chỉnh Đề án, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành đúng quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra hằng năm việc thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để lại cho các đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Sở Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra về Tổ trưởng bộ phận thường trực trước ngày 15-4-2019.

HP

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !